BAYİMİZ OLMAK İSTERMİSİNİZ?

Garanti Şartları

 • Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil  (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisi kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
  a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  b- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  c- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde ,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  ç- İmkan varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
 • Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın tamiri yapılacaktır. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sırasıyla satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 • Malın tamir süresi 20 iş gününüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
 • Voltaj düşmesi veya yükseltilmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 • Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
  Tüketici malla ilgili şikayet ve itiraz başvurularını, malın değerine göre ; tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki , Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. İş bu garanti belgesi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmişti